KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

ul. Miła 40c, 06-300 Przasnysz

 

czynna codziennie w godz. 8-16

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 8-17

 

Tel. (29) 756 33 06

Fax. (29) 752 22 11

Email: kancelariaprzasnysz@vp.pl

Email: wesoly@przasnyszkomornik.pl

 

 

 

Rachunek Bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce/(PKO BP S.A.)

nr. 40 1020 3802 0000 1102 0037 9107

WNIOSEK KM NIE PIENIĘŻNE

..............................dnia..............................

Do Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Przasnyszu Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu

Ul. Miła 40 C, 06-300 Przasnysz

 

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (KM)

ROSZCZENIE NIE PIENIĘŻNE

 

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust 5 Ustawy o komornikach sadowych i egzekucji

 

 

Dane wierzyciela:
Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………………………...
Dokładny adres:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu:………………………………….
konto bankowe:…………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………. NIP…………………………..
Właściwy Urząd Skarbowy……………………………………..
DANE DŁUŻNIKA:
Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………………………..
lub/i nazwa…………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres:…………………………………………………………………………………………….
PESEL:…………………….. data ur………………………
NIP:………………………... REGON:………………….......

Przekładam:Wyrok/Postanowienie Sądu ………………………w……………………….
Sygnatura akt ……………………………………..z dnia…………………………….
O wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi w celu wyegzekwowania:
1.Pretensji głównej…………………………………zł.
z odsetkami od dnia………………………...
2.Kosztów procesu/klauzuli……………………….zł.
3.Kosztów egzekucyjnych powstałych toku egzekucji.
4.Kosztów zastępstwa wg norm przypisanych
5.oraz …………………………………………………………………………………………………...
Proszę o wszczęcie egzekucji której przedmiotem ma być:
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Jednocześnie oświadczam że zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku otrzymania bezpośredniego od dłużnika jakichkolwiek wpłat tytułem zadłużenia.

 

……………………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii