KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

ul. Miła 40c, 06-300 Przasnysz

 

czynna codziennie w godz. 8-16

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 8-17

 

Tel. (29) 756 33 06

Fax. (29) 752 22 11

Email: kancelariaprzasnysz@vp.pl

Email: wesoly@przasnyszkomornik.pl

 

 

 

Rachunek Bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce/(PKO BP S.A.)

nr. 40 1020 3802 0000 1102 0037 9107

..............................dnia..............................

Do Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Przasnyszu Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu

Ul. Miła 40 C, 06-300 Przasnysz

WNIOSEK o ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ (KM)

 

Wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ust 5 Ustawy o komornikach sadowych i egzekucji

 

Dane uprawnionego:
Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………………………...
Dokładny adres:……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
numer telefonu:………………………………….
konto bankowe:…………………………………………………………………………………………….
PESEL………………………. NIP…………………………..
Właściwy Urząd Skarbowy……………………………………..
DANE OBOWIĄZANEGO:
Nazwisko i imię:…………………………………………………………………………………………..
lub/i nazwa…………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres:…………………………………………………………………………………………….
PESEL:…………………….. data ur………………………
NIP:………………………... REGON:………………….......

Przekładam:Wyrok/Postanowienie Sądu ………………………w……………………….
Sygnatura akt ……………………………………..z dnia…………………………….
O ZABEZPIECZENIE NASTĘPUJĄCYCH KWOT U OBOWIĄZANEGO:
1.Pretensji głównej…………………………………zł.
z odsetkami od dnia………………………...
2.Kosztów procesu/klauzuli……………………….zł.
3.Kosztów egzekucyjnych powstałych toku postępowania.
4.Kosztów zastępstwa wg norm przypisanych
5.oraz …………………………………………………………………………………………………...
Proszę o wszczęcie czynności z:
- Ruchomości wg ustaleń a znane to: …………………………………………...........................................
- Wynagrodzenia wg ustaleń a znane to: ………………………………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………..….
- Świadczeń emerytalno/rentowych wg ustaleń a znane to: …………………….
- Wierzytelności z rachunku bankowego i innych oraz praw wg ustaleń a znane to:……….……………………………………………………………………………………………….….
..……………………………………………………………………………………………….……………
- Nieruchomości wg ustaleń a znane to: ………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………..

 

Uprawniony zleca organowi egzekucyjnemu poszukiwanie majątku obowiązanego w trybie art. 7971, uprzejmie prosi o niezwłoczne zawiadomienie o pozyskanych informacjach celem podjęcia decyzji i ewentualnego złożenia stosownego wniosku, upoważnia także organ egzekucyjny do podjęcia czynności bez zbędnej zwłoki, jeżeli przedmiot egzekucji mieści się w sposobach wskazanych – wnosi się wtedy o powiadomienie o dokonanej czynności;

Jednocześnie oświadczam że zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Komornika w przypadku otrzymania bezpośredniego od obowiązanego jakichkolwiek wpłat tytułem zabezpieczenia.

 

……………………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

pouczenie: kierując egzekucję do danego sposobu należy wpisać wiosze albo naznaczyć kreskę

 

 

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii