KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

ul. Miła 40c, 06-300 Przasnysz

 

czynna codziennie w godz. 8-16

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 8-17

 

Tel. (29) 756 33 06

Fax. (29) 752 22 11

Email: kancelariaprzasnysz@vp.pl

Email: wesoly@przasnyszkomornik.pl

 

 

 

Rachunek Bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce/(PKO BP S.A.)

nr. 40 1020 3802 0000 1102 0037 9107

..............................dnia..............................

Do Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Przasnyszu Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu

Ul. Miła 40 C

WNIOSEK EGZEKUCYJNY (Kmp) alimenty

Przedstawiciel ustawowy:­­­______________________________________________________                                                             ---

(nazwisko i imię)

            zamieszkały(a):_______________________________________________________________

adres korespondencyjny:________________________________________________________

(adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

nr konta wierzyciela:___________________________________________________________

telefon kontaktowy:____________________________________________________________

działający w imieniu alimentowanych (wierzycieli):

_______________________________________Data urodzenia_________________________

_______________________________________Data urodzenia ________________________

_______________________________________Data urodzenia ________________________

                        (imię i nazwisko)

 

Dłużnik(czka)________________________________________________________________

                                                               (nazwisko i imię)

            urodzony(a)_________________syn (córka)________________________________________

            nr PESEL _______________ nr NIP _______________nr dow. osob.____________________

            zamieszkały(a)________________________________________________________________

                                               (adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu)

Przedkładam wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu______________________________

w_____________________ z dnia__________________ sygn. akt_______________________

i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi(czce) w celu wyegzekwowania:

  1. alimentów za czas od*_________ do*_________ w sumie*______________ zł
  2. bieżących alimentów od*___________ po*____________ zł miesięcznie z zasądzonymi odsetkami: jak w wyroku **/ od_____ do dnia zapłaty**/bez odsetek**
  3. kosztów procesu__________________________ zł
  4. inne należności_______________________________ w kwocie____________zł

(podać rodzaj należności)

           

* proszę wypełnić lub przekreślić, tak aby nie pozostawić pustych miejsc

            ** niepotrzebne skreślić                                                                              

-VERTE-

Egzekucję proszę prowadzić według następujących sposobów: z ruchomości, z innych wierzytelności, z rachunków bankowych, wynagrodzeń za pracę, a zwłaszcza proszę skierować ją do:

- wynagrodzenia dłużnika: ***_________________________________________________________

- ruchomości dłużnika:***_____________________________________________________________

- rachunku bankowego dłużnika:***_____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- innych praw majątkowych:***________________________________________________________

*** jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie, należy wpisać „wg ustaleń komornika”

Informacje o dłużniku:****

1. posiada samochód (marka):__________________________________________________________

2. posiada wartościowe ruchomości:_____________________________________________________

3. prowadzi działalność gospodarczą:____________________________________________________

4. jest właścicielem działki budowlanej, domu garażu, mieszkania, itp.:_________________________

__________________________________________________________________________________

5. posiada udziały w spółkach, spółdzielniach, itp.:_________________________________________

6. inne:____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

****jeżeli wierzyciel nie ma wiedzy w tym zakresie należy wpisać „nie wiem”

Oświadcza, że zostałem(am) pouczony(a) zgodnie z art. 136 k.p.c. o obowiązku zawiadomienia o każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania i wiem, ze w razie zaniedbania tego obowiązku pisma kierowane do mojej osoby pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenie.

                                                                       _________________________________

              (czytelny podpis wierzyciela)

 

 

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii