KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO

ul. Miła 40c, 06-300 Przasnysz

 

czynna codziennie w godz. 8-16

Komornik przyjmuje we wtorki w godz. 8-17

 

Tel. (29) 756 33 06

Fax. (29) 752 22 11

Email: kancelariaprzasnysz@vp.pl

Email: wesoly@przasnyszkomornik.pl

 

 

 

Rachunek Bankowy w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ostrołęce/(PKO BP S.A.)

nr. 40 1020 3802 0000 1102 0037 9107

..............................dnia..............................

Do Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Przasnyszu Przemysław Wesoły

Kancelaria Komornicza w Przasnyszu

Ul. Miła 40 C

 

Dotyczy: KMP ………/……….

Wierzyciel : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Konto bankowe : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Dłużnik : …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………

…………………………………………………………………

PESEL :……………………………………………

WNIOSEK ŚCIĄGNIĘCIE PODWYŻSZONYCH ALIMENTÓW

 

W załączeniu przedkładam tytuł wykonawczy Sądu Rejonowego w ………………………………..

sygn. akt……………………., wnosząc o egzekwowanie podwyższonych /obniżonych alimentów

w kwocie (łącznie)……………………..zł. miesięcznie od dnia……………………………………..

na rzecz alimentowanych :

………………………………………………………………..kwota………………………………zł.

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………..kwota……………………………….zł

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………..kwota……………………………….zł

(imię i nazwisko)

………………………………………………………………..kwota……………………………….zł

(imię i nazwisko)

 

Bezpośrednio od dłużnika nie otrzymałam/em żadnej kwoty.

Jednocześnie nadmieniam, iż dłużnik obecnie pracuje w :

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

                                                                                                          czytelny podpis

 

 

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności kancelarii